Štítek: veřejná správa

9) Veřejná správa – Státní suverenita

– vztah legitimity a legality– státní suverenita– formy státu, třídění z hlediska horizontální a vertikální dělby moci Základní kritéria v třídění moderního státu spočívají v rozlišování forem státu dle státního uspořádání, zejména dle míry...

8) Veřejná správa – ZNAKY PRÁVNÍHO STÁTU

ZNAKY PRÁVNÍHO STÁTU 1. vázanost státu právem 2. existence určitého okruhu základních práv, svobod, povinností 3. Rovnoprávnost občanů – vztah mezi rovnoprávností a rovností:a) rovnoprávnost – rovnost v právech a povinnostech, v právním státě...

7) Veřejná správa – Vztah státu a ústavy

Vztah státu a ústavy:– Vztah státu a ústavy – úzké sepětí u demokratického moderního státu (v ústavě se objevují základní práva člověka ze starověku). – Americká ústava vychází z historických pramenů; Virginská deklarace =...

6) Veřejná správa – UNITÁRNÍ STÁT

UNITÁRNÍ STÁT – jednota státního území, občanství a právního řádu– unitární státy ve svých ústavách zdůrazňují nedílnost státu (např. francouzská ústava – v ústavě se stanoví nepřípustnost zahájení změny ústavy)– forma unitárního státu nevylučuje...

5) Veřejná správa – VOLEBNÍ SYSTÉM

VOLEBNÍ SYSTÉM a) poměrnýb) většinovýc) modifikace volebního systému – u obou předchozích systémů, cílem je zachovat výhody, omezit nedostatky; poměrného systému má 2 základní modifikace: 1) uzavírací konzule = stanoveno určité procento hlasů, nejčastěji...

4) Veřejná správa – Státní mechanismus, funkce státu

Státní mechanismus, funkce státu (systémové pojetí státu, struktura subsystému ve společnosti – státní mechanismus, státní aparát) Státní mechanismus = souhrn všech osob a institucí, které realizují činnost státu. Státní mechanismus se dělí:a) státní orgány...

3) Veřejná správa – AUTONOMIE STÁTU

AUTONOMIE = ve státě se vytváří jeden nebo více autonomních útvarů, které mají zvláštní postavení. Základní znaky unitárního státu: existence 1 státnosti a 1 státní suverenity; v rámci autonomního útvaru neexistuje jedna státnost. Postavení...

2) Veřejná správa – ZNAKY PRÁVNÍHO STÁTU

ZNAKY PRÁVNÍHO STÁTU PRÁVNÍ ZÁSADY bez ohledu, zda tyto zásady jsou zakotveny v Ústavě nebo v zákonech. Pokud se stát opírá výhradně o psané právo, bývá to Ústava. Právní zásady mají tuto povahu:a) významné...

1) Veřejná správa – POJEM STÁT

– pojetí klasické + pojetí systémové klasické – Jelínek: vymezení znaků: státní území, státní moc, obyvatelstvo státu – státní území – prvotní okupace, vznikne státní moc na území, které nebylo součástí žádného státu –...