Občanská nauka

Typy organizací:

mezivládní– garantem je samotný stát (prezident, premiér…)– EU, OSN, NATO mimovládní (nevládní)– zaměřeny na určitou oblast spolupráce– garantem jsou jednotlivé národní pobočky (sekce) těchto organizací– UNESCO, Mezinárodní červený kříž• organizace rozlišujeme na: otevřené– na...

Pohyb sebezakotvení ve světě

1. pohyb sebezakotvení ve světě – člověk přijímá fakt, že je člověkem a vede ho k tomu skutečnost, že je přijímán druhými lidmi a odlišuje se od věcí (zakotvení v živočišné říši → je...

Vývoj mezinárodních vztahů:

• má blízko k jiným vědám jako jsou mezinárodní právo, mezinárodní obchod a ekonomika, geografie (průplavy, průlivy), politologii, sociologii, historii, religionistice• vývoj mezinárodních vztahů:– do konce 19.století byly mezinárodní vztahy považovány za panovnickou záležitost...

Masaryk hledá z tohoto stavu společnosti východisko…

• Masaryk hledá z tohoto stavu společnosti východisko – v 1.fázi jej nachází v obnovení náboženského citu, později se však přimknul k tzv. ideálu humanitnímu – ten se nejvíce projevuje v angažovaném občanském postoji,...

Petr Chelčický

• odmítal jakékoliv násilí (fyzické i psychické), uznával pouze boj duchovní (boj proti vlastním nedostatkům)• odmítal rozdělení tehdejší středověké společnosti (ale neřešil to)• jeho myšlenky měly vliv na vznik Jednoty bratrské (největší protestantská církev)•...

Tomáš Garrigue Masaryk

• profesor Karlovy univerzity• zasloužil se o vznik společného tátu Čechů a Slováků• od r.1918 byl prezidentem ČSR (až do r.1936)• jeho filozofické dílo je významné v celoevropském kontextu• byl filozoficky spřízněn s prostějovským...

John Dewey

 navazuje na Jamese především v oblasti sociologie a pedagogiky z jeho koncepcí dodnes těží americký školský systém jeho ústřední myšlenkou byl neustálý vzrůst a měřitelný užitek věda, vzdělání i výroba slouží pouze jako...

Husserl na základě transcendentálního vědomí říká…

Husserl na základě transcendentálního vědomí říká, že pro člověka existuje dvojí způsob vnímání světa:1. vědecký (opora ve fyzikálním a matematickém chápání světa)2. lidský (opora v transcendentálním vědomí) – má význam ten, že umožňuje dorozumět...

Albert Camus

– zastával podobné názory jako Sartre, ale jeho chápání existence je ještě více vyostřené– citát: „Lidská existence je absurdní“– ptá se, co má člověk dělat? Spáchat sebevraždu a tím zmizet?– východisko – absurditu života...

Filozofie 20. století

– filozofie života– pragmatismus– fenomenologie E. Husserla– existencionalismus– je odrazem krize filozofie, rozebírá určitý postoj nebo myšlenku Filozofie života• zakladatelem a čelním představitelem je francouzský filozof Henri BergsonHenri Bergson (1/3 20.století)– o rozumu (o...