Občanská nauka

Založení a vznik obchodní společnosti

Založení a vznik obchodní společnosti– ustanovení obchodní společnosti zahrnuje 2 fáze:1) založení společnosti– společnost se zakládá buď:a) jednostranným právním úkonem tzv. zakladatelskou listinou, která musí mít formu notářského zápisu. Je to v případě, že...

Zrušení a zánik obchodní společnosti

Zrušení a zánik obchodní společnosti– obchodní společnost zaniká dnem jejího výmazu z obchodního rejstříku– zánikem společnosti se rozumí ukončení právní existence společnosti– zániku však musí předcházet zrušení, které může být provedeno dvojím způsobem:a) s...

Družstvo a jeho orgány

Družstvo a jeho orgányPojem – družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání, nebo zajišťování hospodářských, bytových, sociálních nebo jiných potřeb svých členů– je PO– za porušení závazků odpovídá celým svým majetkem,...

Akciová společnost

Akciová společnostPojem– a.s. je forma obchodní kapitálové společnosti, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité (nominální) hodnotě– společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem– akcionář neručí za...

Charakteristika obchodních společností

Charakteristika obchodních společnostíVeřejná obchodní společnostPojem – je to osobní společnost, ve které alespoň 2 osoby (FO či PO) podnikají pod společnou obchodní firmou a ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně veškerým svým majetkem...

Komanditní společnost

Komanditní společnostPojem – tvoří smíšený typ mezi osobní a kapitálovou společností; hlavním rysem je různé postavení společníků, kteří se dělí na:a) komplementáře– ručí za závazky společnosti celým svým majetkem, vedou obchodní společnost, jejich postavení...

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezenýmPojem– je to obchodní kapitálová společnost, jejíž základní kapitál je určen předem stanovenými vklady společníků a jejíž společníci, kterých může být maximálně 50 ručí za závazky společnosti pouze do výše nesplaceného...

Živnostenské oprávnění

Druhy – živnostenským oprávněním rozumíme právo provozovat živnost– toto oprávnění vzniká:a) dnem ohlášení – jde-li o živnost ohlašovací b) dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese– průkazem živnostenského oprávnění, které má povahu veřejné...

Živnostenský rejstřík a orgány k jeho vedení

Živnostenský rejstřík a orgány k jeho vedení– je to evidence živnostníků vedená obecním, krajským živnostenským úřadem a centrálně živnostenským úřadem ČR (ještě není zřízen,takže prozatím je to Ministerstvo průmyslu a obchodu), podchycujících údaje o...

Pojem obchodních společností

Pojem obchodních společností– obchodní společnosti jsou podnikatelskými subjekty-vedle FO, družstev, státních podniků,…– obchodní společnost je PO založená podle obchodního zákoníku za účelem podnikání– zakladateli i společníky mohou být FO i PO Druhy obchodních společnostíA)...