Občanská nauka

Dělení států podle národnostního složení:

1. národní státy• státy, kde převládají občané jedné národnosti, nemají téměř žádné národnostní menšiny ( př. Portugalsko, Dánsko )2. státy s národnostními menšinami• převládá jeden národ, ale příslušníci jiného národa tvoří odlišnou menšinu, která...

Státní občanství ČR může člověk nabýt:

• narozením – dítě získá státní občanství svých rodičů• osvojením – dítě osvojené občany ČR nabývá jejich občanství• určením otcovství – nemanželské dítě matky, která je cizí státní občanka, a otce se státním občanstvím...

Státní moc

• Státní moc – ROZSAH (je vymezen územně státními hranicemi, počtem občanů) OBSAH (do jaké míry ovlivňuje státní moc život)• Stát s maximálním obsahem• typ (forma) : fašismus + komunismus• ekonomický systém: direktivní (řízená)...

Formy státu

1. Jak je vykonávána státní moc – veřejnost, občanéa) DEMOKRACIE• st. forma, kdy je zajištěna účast občanů na správě státu• přímá: uplatňuje se princip REFERENDA = všelidové hlasování ( Švýc.)• nepřímá: zastupitelská, lidé se...

c) REPUBLIKA = věc veřejná

• v čele stojí volený zástupce  prezident, za SSSR – předseda voleného sovětu prezidentská (silný prezident); USA, Francie; lid volí prezidenta, ten stojí v čele výkonné moci ( komuluje se předseda vlády a...

Definice a podstata státu, vznik státu, formy státu, druhy státu

Definice a vznik státu• stát – organizované společenství lidí žijících trvale na určitém ohraničeném území• charakteristické náležitosti státu:• soustava orgánů vykonávajících státní moc a správu (státní aparát) – vláda a parlament• ohraničené území –...

Vznik státu:

• prvotně – kmen se usadil na území, které si ohraničil a střežil• druhotně a) sjednocením (v 19. st. SRN z NDR a NSR na začátku 90. let, ČSR 1918) b) rozpadem (Chorvatsko, ČR...

Filosofie 20. století – pokr.

filosofie 20. století – pokr.Tomáš Garique Masaryk – narodil se v Hodoníně 1850 a zemřel 1937 – studoval ve Vídní sociologii a filozofii, mravně založený člověk, zúčastnil se bojů o rukopisy – aféra Hilsneriáda...

Filosofie 20. století – pokr.

filosofie 20. století – pokr.Jan Patočka (1907 – 77) – studoval u nás i v Německu, asistent Husserla společně s Heidegerem – v 70 letech nesměl psát jako za války – stal se s...

Česká filosofie – pokr.

Česká filosofie – pokr.– POJETÍ ČLOVĚKA – svět dostal intenci rozvíjet se sám, člověk vylepšuje svět, ne bůh, u něho člověk stojí na nejvyšší pozici, je mimořádně významný („nedokonalý anděl, anděl s tělem“), má...