Občanská nauka

Daň z nemovitostí

– platí ji vlastníci pozemků a staveb• silniční daň– platí ji držitel vozidla, které je využíváno jako prostředek podnikání, je pevně stanovená (v ČR teprve od r.1993)• dědická daň– dotýká se převodu majetku v...

Důsledky nezaměstnanosti:

– ztráta vyrobených výrobků popř. služeb, které mohly být vyrobeny či poskytnuty, ale z důvodu nezaměstnanosti nebyly– velká zátěž pro státní rozpočet (dávky v nezaměstnanosti)– pokles životní úrovně nezaměstnaných– stresové situace pro nezaměstnané– rostoucí...

Za hlavní druhy tržních selhání ekonomie považuje:

– veřejné statky – jde o takové statky nebo služby, jež jsou nedělitelné a jejich množství se spotřebou jednotlivce nezmenšuje (obrana země, bezpečnost apod.)– externality – trh selhává proto, že jím určované ceny statků...

Rozdělení:

o dobrovolná – zahrnuje lidi v produktivním věku, kteří o získání práce neusilujío nedobrovolná – zahrnuje nezaměstnané, kteří o získání práce aktivně usilují nebo se na práci systematicky připravují• typy nezaměstnanosti:– frikční nezaměstnanost –...

Druhy inflace:

1. mírná – v rozsahu do 10% výrazněji nenarušuje ekonomický život, nemá příliš negativní důsledky pro funkce peněz jako míry a uchovatele hodhot2. pádivá – znamená 10 a 100% ročně a vyvolává již značné...

Politika zaměstnanosti, mzda, problém nezaměstnanosti

Politika zaměstnanosti• v tržní ekonomice hledají lidé zaměstnání a nabízejí svou práci na trhu práce, na němž v roli poptávajících vystupují firmy či státní a veřejné instituce• souhrn fyzických a psychických schopností člověka k...

Formy mezd:

– časová – vypočítává se jako součin počtu odpracovaných hodin a hodinové sazby, která je obvykle stanovena v pracovní smlouvě– úkolová – vypočítává se podle skutečného výkonu a stanovené sazby na jednotku výkonu, která...

Rozdělení:

– plná – občané mohou nakupovat doma libovolné množství cizí měny, v zahraničí mohou uskutečňovat obchody v domácí měně– vnitřní – byla v ČR do r.1995 a znamenala pro nás určitá omezení, zejména při...

Inflace

═ zvyšování hladiny průměrné úrovně cen všech statků a služeb v průběhu delšího období• závažný ekonomický problém, který negativně ovlivňuje život fyzických osob, podnikatelských subjektů i celého národního hospodářství; je důsledkem ekonomické nerovnováhy• negativní...

Cenné papíry

• listiny představující určitý nárok vlastníka (komitenta) vůči tomu, kdo tyto cenné papíry vystavil (emitent)• cenné papíry se dělí na: úrokové (dluhopisy, obligace) výnosové (akcie) neúročené (šeky. Losy) podle vystavitele (emitenta) je dělíme na...