Občanská nauka

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 5) POLITIKA

5) POLITIKA Pojem politika Politika je relativně širokým pojmem. Rozumí se jí následující: umění řídit stát, resp. vztahy mezi státy; správa věcí veřejných; oblast společenské (veřejné) činnosti. Tak jak tak spočívá v účasti politických...

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 4) DĚLBA STÁTNÍ MOCI

4) DĚLBA STÁTNÍ MOCI Rozdělení státní moci Aby se zabránilo koncentraci (soustředění) státní moci v rukou jedné osoby nebo orgánu, je ve většině států s demokratickým režimem vlády (státní moc) rozdělena na několik (na...

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 3) DEMOKRATICKÝ STÁT

3) DEMOKRATICKÝ STÁT Demokracie přímá a nepřímá Ve státech s demokratickou formou vlády (demokratickým režimem) o veřejných záležitostech občané rozhodují buďto sami nebo prostřednictvím svých zástupců, volených na určité období. Z tohoto hlediska se...

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 2) FORMY STÁTŮ

2) FORMY STÁTŮ Formou státu je chápán způsob organizace státní moci a režim jejího fungování. Organizace státní moci odráží jak účast obyvatel státu na správě veřejných záležitostí (pak se hovoří o formě vlády), tak...

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1) STÁT

OBČANSKÁ VÝCHOVA – ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD TEORIE STÁTU A PRÁVA Tematické okruhy: 1) Stát2) Formy států3) Demokratický stát4) Dělba státní moci5) Politika 1) STÁT Pojem státu Stát je (právem institucionalizovaná) forma organizace společnosti, která...

10. Statusové věci podle správního práva

10. Statusové věci podle správního práva Věci statusové Aby mohla být každá osoba identifikována, musí mít jméno, zahrnující osobní jméno a příjmení. Každý má právo, ale také povinnost užívat jméno zapsané v matrice. Změnu...

9. Právo duševního vlastnictví

9. Právo duševního vlastnictví Výraz vlastnické právo se používá ve spojitosti s hmotnými věcmi. Není však rozdíl mezi vlastnictvím hmotných věcí a právem k nehmotným produktům duševní práce, které mají majetkovou hodnotu. Vlastnictví k...

8. Dědické právo

Dědické právo Je souhrn právních norem, které upravují přechod majetku zamřelé osoby na její právní nástupce, tzv. dědice.Dědit mohou osoby fyzické i právnické. Nabytí vlastnictví zděděného majetku potvrzuje soud, který také provádí vypořádání, jestliže...

7. Občanské právo závazkové

Občanské právo závazkové Závazkové právní vztahy mezi věřiteli a dlužníky mají rozmanitý obsah, v právní teorii se všechny možnosti jejich obsahu mohou vyjádřit těmito výrazy:a) něco dát (dare), např. při darovací smlouvěb) něco vykonat...

6. Vlastnické právo podle občanského zákoníku

6. Vlastnické právo podle občanského zákoníku, podílové spoluvlastnictví, společné jmění manželů Občanské právo, věcná práva, vlastnictví Odvětví občanského práva zahrnuje právní normy uplatňující majetkové vztahy fyzických a právnických osob a vztahy vyplývající z práva...