Občanská nauka

T.B.Paracelsus

 německý praktikující lékař, který při poznávání lidského těla došel k herm. Závěrům• další představitelé: italský myslitel H.Cardamus, G.Bruno• hermetici mají tendenci vidět svět celistvě, uzavírají do jednoho celku živou přírodu, básnictví, víru, filozofii...

2) Thomas Hobbes

 Angličan zabývající se otázkami týkajících se státoprávní teorie autor teorie Společenské smlouvy – člověku je od přírody dána základní vlastnost a tou je egoismus (tzv. krajní forma individualismu, vidění jen sebe), z tohoto...

Thomas Morus (Anglie)

 napsal své stěžejní dílo O nejlepším stavu státu a o novém ostrově utopiíFrancis Bacon (Anglie) ve svém spise Nová Atlantida rovněž podává vizi o budoucí společnosti – o společnosti řízené učenci – citát:...

3. Idol tržiště – ….

3. idol tržiště – vzniká ve společenském styku, lidé se dopouštějí chyb, poněvadž si neváží slov a podléhají módním aktuálním vlivům, nedokážeme si navzájem naslouchat nebo někomu nasloucháme až moc – něco je módní...

c) Pozdní scholastika (14.-15.st.)

William Occam– největší představitel pozdní scholastiky– striktně oddělil filozofii od teologie (to, co je řečeno o světě, neplatí o Bohu)– trval na významu zkušenosti – co nelze ze zkušenosti prokázat, nemá význam– oddělení víry...

Erasmus Rotterdamský

 vzdělání mělo směřovat k důstojným lidským hodnotám (co člověk pro svůj život potřebuje) jako jeden z prvních definoval humanismus a jak by měl vypadat• proměny chápání světa: komunikace různé proměny:1. komunikace se světem...

Sociální myšlení renesance

• rozpad středověkých společenských struktur (trojí lid,…) znamenal také větší zájem o sociální otázkyNiccolo Machiavelli florentský politik, voják, filozof, který přišel na svou dobu s převratnou myšlenkou o uspořádání společnosti a tuto koncepci společnosti...

b) Vrcholná scholastika (13.st.)

→ ve 13.století již vyvstala dosti výrazná nutnost nápravy církve→ vznikly tady proto 2 základní proudy: 1. františkáni – zakladatelem byl František z Assisi – františkáni věřili, že křesťanství je možno obnovit pouze návratem...

Tomáš Akvinský

 největší osobnost středověké filozofie už beze zbytku uplatnil nominalismus a aristotelovskou filozofii k jeho největším vědeckým pracím patří dílo Teologická suma rozlišoval 2 podoby bytí: • dokonalý Bůh• svět věcí stvořených tento názor...

Aurelius Augustinus (sv. Augustinus)

 největší osobnost patristiky,která přišla ke křesťanství složitou cestou – po velmi bouřlivém mládí, kdy se oddával pitkám, obcování s prodejnými ženami, zakotvil nakonec v křesťanství, ve kterém našel pravé životní hodnoty následovala úspěšná...