Občanská nauka

Nejefektivnější způsoby poznání:

– empirismus – nejefektivnější poznání je zkušenostní poznání– racionalismus – nejefektivnější poznání nečerpá ze zkušeností, ale z principů a zásad, které jsou našemu rozumu vrozené -senzualismus – nejefektivnější poznání je poznání smyslové -intuitivismus –...

BRÁHMANISMUS

• dharma (řád)– vše, co existuje, drží jakýsi řád, který se projevuje také v člověku a říká mu především to, jak má žít– má odstranit násilí, neubližovat živým tvorům, vyvarovat se nezřízené rozkoši, odstranit...

Volební systémy

a) většinový (majoritní) systém – je zvolen pouze jediný kandidát, který získá v daném volebním obvodu nejvíce hlasů – volby do Senátu – výhody: vytvoření parlamentní většiny (dostanou se jen 2 parlamentní strany) →...

Předmět filozofie a základní filozofické termíny

• filozofie je soustava kritického uvažování o problémech bytí, světa, poznání a člověka, lidské kladení otázek po základu, smyslu porozumění a vysvětlení světa jako celku a místa člověka v něm• předmětem filozofie je hledání...

Principy demokracie

• princip suverenity lidu (lid je zdrojem veškeré státní moci)• princip parlamentarismu (zákonodárná moc je obnovována cestou všeobecných voleb konaných v pravidelných intervalech)• cílem státní moci je sloužit všem občanům• princip dělby moci na...

Hlavní formy demokratické kontroly státní moci

a) přímá – je založena na přímé účasti občanů na rozhodování o věcech veřejných – v čisté formě existovala jen v antickém Řecku – v současné době neexistuje jako ucelený politický systém – současnou...

Volby

• akt, při kterém volí oprávnění voliči své zástupce do určitých funkcí nebo orgánů• rozlišují se volby parlamentní, prezidentské a komunální (na úrovni samospráv)• volební práva: 1. obecná volební práva aktivní – právo volit...

Zrušen článek o socialistickém vlastnictví

» zrušen článek o socialistickém vlastnictví (zrovnoprávnění různých druhů vlastnictví) » zrušeno ustanovení o plánovitém hospodářství » zrušení Národních výborů a zřízení samosprávních orgánů měst a obcí » v ústavě zakotven systém referenda (lidové...

5. Ústava z r.1960

– socialistická ústava – výrazně měnila politický a hospodářský charakter země– změny: změněn název státu (ČSSR → ČSR, SSR) změněn státní znak – od r.1960 měl dvouocasý lev pěticípou červenou hvězdu (místo zlaté koruny)...

Existovaly pak i zastřešující federativní orgány:

a) zákonodárná moc – Federativní shromáždění: Sněmovna lidu (200 poslanců – 2/3 českých, 1/3 slovenských) Sněmovna národů (150 poslanců – 75 českých, 75 slovenských)– aby byl přijat zákon, musela hlasovat nadpoloviční většina poslanců Sněmovny...